С промените в Тарифата се осигурява възможност земеделските стопани да продължат прилагането на направление традиционни практики за сезонна паша

„Пасторализъм“ за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020

Таксите за паша в националните паркове ще бъдат намалени в зависимост от броя на притежаваните животни. Това става с прието от Министерския съвет постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост.
 
С промяната годишните такси се намаляват както следва:
 
за едър рогат добитък, коне, катъри, магарета и мулета – 1 лв. на дка за над 10 животински единици на един регистриран земеделски стопанин;
 
0,30 лв. на 1 дка за едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце до 10 животински единици вкл. на един собственик/регистриран земеделски стопанин;
 
0,50 лв. на 1 дка за овце над 10 животински единици на един регистриран земеделски стопанин.
 
С промените в Тарифата се осигурява възможност земеделските стопани да продължат прилагането на направление традиционни практики за сезонна паша „Пасторализъм“ от Наредба №7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

Фермер.БГ

НАК © 2016. Всички права запазени